Opis projektu POKL 04.01.01-00-029/09

 

W XXI wieku – epoce kształtowania się i rozwoju kultury cyfrowej – informacja oraz wiedza mają podstawowe znaczenie dla rozwoju cywilizacji. W procesie tym zasadniczą rolę odgrywa nauka opierająca się na nowoczesnych programach nauczania oraz innowacyjnych formach edukacji. Zgodnie z orzeczeniem Parlamentu Europejskiego ważne zadanie do wykonania mają humaniści – jako posiadający, pielęgnujący i przekazujący kompetencje humanistyczne, wśród których wskazano: umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturowa.

Aby sprostać oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM przystąpił we wrześniu 2009 roku do projektu zatytułowanego: Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych) wspierającego rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedsięwzięcie o wartości około 15 milionów złotych współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.

Realizacja projektu, której zakończenie zaplanowano na grudzień 2015 roku, ma na celu wprowadzenie nowoczesnych metod i narzędzi nauczania do tradycyjnego modelu kształcenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.